Akt o ustanovitvi zavoda za izobraževanje delavcev

V skladu z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) ustanovitelji:

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana,
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Center, Trubarjeva 51, Ljubljana,
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, Ljubljana,
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1210 Ljubljana Šentvid,


sprejemajo


AKT O USTANOVITVI

ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV

 

I. TEMELJNE DOLOČBE


- Ime in sedež zavoda

1. člen

Ime zavoda je: ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV

Skrajšano ime zavoda je: ZAVOD ZID

Sedež zavoda je v Ljubljani.

Naslov zavoda je na Miklošičevi 26, Ljubljana.

Ime ali sedež zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljev. Naslov se lahko spremeni s sklepom Sveta zavoda.

Zavod deluje za uporabnike na območju naslednjih občin:

Občina Brezovica,
Občina Dobrepolje,
Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Občina Dol pri Ljubljani,
Občina Grosuplje,
Občina Horjul,
Občina Ig,
Občina Ivančna Gorica,
Občina Kamnik,
Občina Kočevje,
Občina Komenda,
Občina Kostel,
Občina Litija,
Mestna občina Ljubljana,
Občina Logatec,
Občina Loški Potok,
Občina Medvode,
Občina Osilnica,
Občina Ribnica,
Občina Sodražica,
Občina Škofljica,
Občina Šmartno pri Litiji,
Občina Trbovlje,
Občina Velike Lašče,
Občina Vodice

in tudi drugih področjih Slovenije.


- Dejavnost

2. člen

Dejavnosti Zavoda se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 17/2008 z dne 19.02.2008) razvrščajo v naslednje skupine:

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
 

Glavna dejavnost Zavoda je:
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

Dejavnost se lahko razširi ali spremeni le s soglasjem ustanoviteljev.


- Pravna sposobnost

3. člen

Zavod je pravna oseba.

Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register.


II. ORGANI ZAVODA

4. člen

Organi zavoda so:

 1. Svet zavoda
 2. Direktor zavoda
 3. Strokovni svet


- Svet zavoda

5. člen

Organ upravljanja Zavoda je Svet zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:

 • po 1 (en) predstavnik ustanoviteljev,
 • 1 (en) predstavnik delavcev Zavoda ter
 • 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Pristojni organ vsakega ustanovitelja imenuje po enega člana sveta Zavoda - predstavnika ustanovitelja.

Delavci Zavoda imajo svojega predstavnika, če ima Zavod najmanj 1 (eno) zaposleno osebo. V primeru, da ima Zavod več kot eno zaposleno osebo, predstavnika zaposlenih izvolijo delavci Zavoda neposredno na tajnih volitvah.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo ustanovitelji soglasno.

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana Sveta zavoda.

6. člen

Svet zavoda:

 • s soglasjem ustanoviteljev sprejema statut Zavoda,
 • sprejema druge splošne akte Zavoda, če s tem aktom o ustanovitvi ali statutom ni določeno drugače,
 • sprejema programe dela in razvoja Zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • določa finančni načrt Zavoda,
 • sprejema zaključni račun Zavoda,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti Zavoda,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo imena ali sedeža Zavoda,
 • odloča o naslovu Zavoda,
 • s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje Direktorja zavoda,
 • daje ustanoviteljem in Direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom določene naloge in zadeve.


- Direktor zavoda

7. člen

Poslovodni organ Zavoda je Direktor zavoda (v nadaljevanju: direktor).

Direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Direktor se lahko imenuje brez javnega razpisa.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.

8. člen

Direktor:

 • organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
 • vodi strokovno delo Zavoda,
 • predstavlja in zastopa Zavod,
 • skrbi za zakonitost dela Zavoda,
 • skrbi za strokovnost dela Zavoda.

Direktor je odgovoren za zakonitost dela ter za strokovnost dela Zavoda.

9. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja, če:

 • direktor sam zahteva razrešitev,
 • nastane po predpisih o delovnih razmerjih kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.

V primeru razrešitve direktorja po prejšnjem odstavku, soglasje ustanoviteljev ni potrebno.


- Strokovni svet

10. člen

Strokovno delo Zavoda usmerja in vodi strokovni svet.

Strokovni svet Zavoda ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje Svet zavoda izmed strokovnjakov s področja dejavnosti Zavoda na predlog ustanoviteljev, direktorja ali članov Sveta zavoda.

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana strokovnega sveta.

11. člen

Strokovni svet:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu,
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda,
 • daje Svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • opravlja druge s statutom določene naloge.


- Predčasno prenehanje mandata

12. člen

Članom Sveta zavoda in Strokovnega sveta ter direktorju lahko mandat preneha predčasno v primeru:

 • smrti člana organa Zavoda oziroma direktorja,
 • razrešitve člana organa Zavoda oziroma direktorja.

Svet zavoda razreši člana organa Zavoda:

 • če se več kot trikrat brez opravičila ali iz neupravičenih razlogov ne udeleži sej Sveta zavoda ali sej Strokovnega sveta,
 • če krši predpise ali če ravna v nasprotju z določili akta o ustanovitvi Zavoda, statuta Zavoda in z določili drugih splošnih aktov Zavoda,
 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije člana Sveta zavoda ali Strokovnega sveta,
 • če to zahteva sam, iz razlogov na njegovi strani.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti člana oziroma direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih člana organa Zavoda oziroma direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.


III. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA

13. člen

Ustanovitelji zagotovijo Zavodu začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela Zavoda v skupni višini 2.000 EUR. Vsak ustanovitelj prispeva delež višini 500 EUR.

14. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:

 • s plačili za storitve,
 • s prodajo blaga in storitev na trgu,
 • z darili, zapuščinami, volili, drugimi naklonitvami fizičnih in pravnih oseb,
 • s prispevki fizičnih in pravnih oseb,
 • iz subvencij in preko razpisov,
 • iz drugih virov.


IV. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

15. člen

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti Zavoda. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Svet zavoda upoštevaje program dela in finančni načrt Zavoda ter v soglasju z ustanovitelji.

16. člen

Morebitni primanjkljaj sredstev za delo Zavoda krije Zavod s svojimi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.


V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

17. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu, v okviru dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, nastopa samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti določene z aktom o ustanovitvi.

Zavod zastopa in predstavlja direktor.

V mejah svojih pooblastil lahko direktor za zastopanje pooblašča druge osebe.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti Zavoda.


VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA

18. člen

Vsak ustanovitelj lahko kadarkoli izstopi iz Zavoda, vendar pa v primeru izstopa ni upravičen do izplačila deleža v Zavodu. V primeru izstopa ustanovitelja se število ustanoviteljev zmanjša, delež ustanovitelja, ki izstopi pa preide na preostale ustanovitelje Zavoda.

Novi ustanovitelji lahko vstopijo v Zavod samo s soglasjem vseh ustanoviteljev Zavoda.


VII. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA

19. člen

Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija Zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Statut sprejme Svet zavoda s soglasjem vseh ustanoviteljev.

20. člen

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda, v skladu s statutom.

Druge splošne akte sprejema Svet zavoda, razen če statut določa drugače.


VIII. STATUSNE SPREMEMBE

21. člen

O statusnih spremembah Zavoda odločajo ustanovitelji soglasno.


IX. PRENEHANJE ZAVODA

22. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Zavod preneha v primerih in po postopkih določenih z zakonom.


X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Do imenovanja direktorja ustanovitelji imenujejo vršilca dolžnosti direktorja, Dušana Kravosa, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljev opravi priprave na začetek dela Zavoda.

24. člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev Zavoda in/ali druge spremembe, ki se vpisujejo v sodni register, so stroški Zavoda.

25. člen

Ta akt o ustanovitvi je sestavljen v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih vsak ustanovitelj prejme po en izvod, preostala dva pa sta namenjena potrebam registracije Zavoda.

V Ljubljani, dne 29.6.2010

Ustanovitelji:

 1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Andrej Stritar, predsednik
 2. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Center, Trubarjeva 51, Ljubljana, ki jo zastopa Anton Dremelj, predsednik
 3. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje, Zaloška 147, Ljubljana, ki jo zastopa Dušan Kravos, predsednik
 4. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa Janez Kunaver, predsednik 

E-novice

Prijavite se na naše e-novice in enkrat na mesec vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže novice.

Izdelava kABI d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Zavod ZID